Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Các hướng nghiên cứu chủ yếu

Một số lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên môn của Khoa gồm:

 • Các lý thuyết về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

 • Các mô hình tăng trưởng trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.

 • Các mô hình công nghiệp hoá trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình công nghiệp hoá ở Việt Nam.

 • Toàn cầu hoá, khu vực hoá và vấn đề hội nhập vào khu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam.

 • Cải cách kinh tế trong các nền kinh tế chuyển đổi: kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam.

 • Chính sách thương mại, tài chính và đầu tư quốc tế: kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt Nam.

 • Các định chế thương mại và tài chính quốc tế.

 • Chiến lược và chính sách phát triển của các quốc gia và các tập đoàn kinh tế.

 • Kinh tế các nước và kinh tế khu vực.

 • Các vấn đề về kinh doanh quốc tế như mạng sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, liên kết khu vực và toàn cầu.

 • Những điểm mới trong chu chuyển vốn đầu tư quốc tế.

2 hướng nghiên cứu chính mà Khoa đang tập trung vào gồm:

 • Đầu tư nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp).

 • Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị.

Các đề tài nghiên cứu trọng điểm gần đây:

 • Điều chỉnh chính sách đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Tạo thuận lợi thương mại số tại Việt Nam

 

 

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn