Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
ẤN PHẨM NĂM 2013

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NĂM 2013

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

 

1.       

Đầu tư quốc tế năm 2012 và thực trạng thu hút, sử dụng vốn FDI tại Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2013)

2.       

Tham gia của TNCs vào chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và một Số vấn đề đặt ra trong thu hút FDI vào nông thôn Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2013)

3.       

Tìm giải phát đột phá trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Algeria thời gian tới

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2013)

4.       

Chuyển giá và chống chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (2013)

5.       

Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài các bon thấp (LCF) của Thái Lan và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2013)

6.       

Một Số dấu hiệu dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài các bon thấp (LCF) vào ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2013)

7.       

Phát triểm các dự án CDM của Trung Quốc: Thực tế và bài học kinh nghiệm

Nguyễn Thị Kim Anh

Tạp chí VAPEC (2013)

8.       

Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Australia cho Việt Nam giai đoạn 1993-2012

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2013)

9.       

Thu hút và sử dụng nguồng vốn ODA của Pháp cho Việt Nam giaia đoạn 1993-2012

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

10.   

Một Số đặc diểm nguồn vốn ODA của Austrailia cho Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Chi

Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (2013)

11.   

Hợp tác tiền tệ ASEAN và một số vấn đề chính sách đối với Việt nam

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2013)

12.   

Bulding the survey tool to Assess consumer' Perception and behavior green consumption

Vũ Anh Dũng

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2013)

13.   

Sự chuyển đổi mô hình TNC: lí thuyết và thực tiễn Nhật bản

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á (2013)

14.   

Tác động của BDKH đối với người nghèo và kinh nghiệm quốc tế trong thích ứng với BDKH

Vũ Anh Dũng

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2013)

15.   

Quản lý và điều tiết các dòng vốn nước ngoài ở các nền kinh tế mới nổi và một Số gợi ý cho Việt Nam

Nguyễn Thị Vũ Hà

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2013)

16.   

Kinh nghiệm quốc tế trong việc điều tiết các dòng vốn nước ngoài và một Số bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Vũ Hà

Tạp chí Ngân hàng (2013)

17.   

Foreign capital movements into Vietnam and the macroeconomics instabilities

Nguyễn Thị Vũ Hà

 VietNam’s Socio-Economic Development (2013)

18.   

Chu chuyển vốn quốc tế và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam-Một vài gợi ý chính sách

Nguyễn Thị Vũ Hà

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2013)

19.   

Thu hút FDI gắn với phát triển kinh tế bền vững: Quan điểm và định hướng

Hà Văn Hội

Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông (2013)

20.   

Đặc điểm của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong những năm gần đây và những ảnh hưởng đến thương mại quốc tế của Việt Nam

Hà Văn Hội

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & Chính trị thế giới (2013)

21.   

Sách chuyên khảo: Chiến lược kinh doanh quốc tế: Thực tiễn Việt Nam Châu Á và thế giới

Vũ Anh Dũng

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2012

22.   

Sách chuyên khảo: VietNam M&A Review 2011-2012: Đi tìm giá trị cộng hưởng

Vũ Anh Dũng

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2013

23.   

Sách chuyên khảo: Từ bỏ sản phẩm và thương hiệu: Mô hình, chiến lược và bên trong các thương hiệu quốc tế

Vũ Anh Dũng

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2013

24.   

Proceedings of Internatinal Conference on Sustainable Manufacturing and Environmental Management

Vũ Anh Dũng

NXB Khoa học và Kỹ thuật 2013

25.   

Thailand's Financial Integration in AEC

Nguyễn Cẩm Nhung

 VietNam’s Socio-Economic Development (2013)

26.   

Doanh nghệp xã hội - Kinh nghiệm của các nước Châu Á về mô hình phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam

Phạm Vũ Thắng

Tạp chí Kinh tế & Phát triển (2013)

27.   

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh (2013)

28.   

Những nhân tố tác động tới việc thu hút FDI ở các nước ASEAN hiện nay

Nguyễn Xuân Thiên

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (2013)

29.   

Khai thác lợi thế của Hà Nội và thế mạnh của An Giang trong hợp tác phân phối sản phẩm

Nguyễn Hồng Sơn
Trần Việt Dũng

Tạp chí Cộng Sản (2013)

30.   

Sách chuyên khảo: "Chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia: Những tiếp cận thực tiễn từ Trung Quốc"

Nguyễn Việt Khôi

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 12/2013

 


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn