Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
SỨ MỆNH

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế hoạt động dựa theo những tôn chỉ và sứ mệnh, tôn trọng những giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạch định một tầm nhìn dài hạn và vạch ra kế hoạch phát triển cho tương lai.Khoa KT&KDQT có sứ mệnh:

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Gắn kết nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn và chuyển giao kết kết quả nghiên cứu cho chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức phi chính phủ và xã hội.


Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn