Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
BỘ MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

             Chức năng của Bộ môn Tài chính quốc tế:
  • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học cung cấp kiến thức liên quan đến tài chính quốc tế trong chương trình đào tạo được phân công.
  • Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế giao.
  • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến tài chính quốc tế.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.
  • Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Khoa và của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Chủ nhiệm khoa.
  • Đề xuất và triển khai thực hiện các hoạt động về hợp tác phát triển trong lĩnh vực của Bộ môn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn