Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 2908/TB-ĐHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2017-2018

các chương trình đào tạo bậc Đại học


Căn cứ Quyết định số 2736/QĐ-ĐHKT ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Về việc Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018đối với bậc đào tạo đại học;

Căn cứ thông báo số 589/TB-ĐHKT ngày 30/03/2016 của Trường Đại học kinh tế về việc cách thức thu nộp học phí, lệ phí đối với người học của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN triển khai kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018 các chương trình đào tạo bậc đại học: chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: Sinh viên trường Đại học kinh tế đang theo học các chương trình đạt chuẩn quốc tế, chất lượng cao, hệ chuẩn và bằng kép (Không gồm sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao tuyển sinh đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT và sinh viên các hệ đào tạo tuyển sinh năm 2017).

2. Học phí:

§ Học phí theo niên chế: theo danh sách lớp học

§ Học phí theo tín chỉ: bao gồm sinh viên đăng ký học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự nguyện (chi tiết theo phụ lục đính kèm)

3. Mức học phí thu nộp:

4.1. Các khóa tuyển sinh trước năm 2015

4.1.1. Đối với sinh viên trong nước:

o Chương trình đào tạo ngành 1, cử nhân chất lượng cao và hệ chuẩn:

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 185.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 230.000đ/tín chỉ.

§ Học phí môn học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng các lớp môn học: 230.000đ/tín chỉ.

§ Học phí môn học ngoài ngành, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn : 345.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế:

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 185.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 285.000đ/tín chỉ

§ Học phí môn học lại, học cải thiện điểm được học ghép cùng các lớp môn học: 285.000đ/tín chỉ.

§ Học phí môn học ngoài ngành, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn : 345.000đ/tín chỉ.

(áp dụng cả với sinh viên trường khác thuộc chương trình NVCL trong ĐHQHN)

o Chương trình đào tạo ngành 2, bằng kép, sinh viên khác thuộc hệ chuẩn trong ĐHQGHN:

§ Học phí bằng kép: 345.000đ/tín chỉ.

4.1.2. Đối với sinh viên người nước ngoài:

o Chương trình đào tạo chuẩn:

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 185.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 865.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đạt chuẩn quốc tế :

§ Học phí các môn thuộc khối kiến thức chung: 185.000đ/tín chỉ.

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 865.000đ/tín chỉ.

4.2. Các khóa tuyển sinh từ năm 2015

4.2.1. Đối với sinh viên trong nước:

o Chương trình đào tạo ngành 1, cử nhân chất lượng cao và hệ chuẩn: 3.700.000 đ/ học kỳ

§ Học phí môn học học lại, học cải thiện điểm hệ đào tạo chuẩn/ chất lượng cao: 230.000đ/tín chỉ.

§ Học phí môn học ngoài ngành, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn : 345.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế: 5.235.000 đ/ học kỳ

§ Học phí môn học học lại, học cải thiện điểm hệ đào tạo chuẩn quốc tế: 285.000đ/tín chỉ.

§ Học phí môn học ngoài ngành, các môn học ngoài thời gian đào tạo chuẩn : 345.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đào tạo ngành 2, bằng kép, sinh viên khác thuộc hệ chuẩn trong ĐHQGHN:

§ Học phí bằng kép: 345.000đ/tín chỉ.

4.2.2. Đối với sinh viên người nước ngoài:

o Chương trình đào tạo chuẩn/ chất lượng cao: 12.315.000 đ/ học kỳ

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 865.000đ/tín chỉ.

o Chương trình đạt chuẩn quốc tế : 13.850.000 đ/ học kỳ

§ Học phí các môn ngoài các môn thuộc khối kiến thức chung: 865.000đ/tín chỉ.

4. Thời gian đối chiếu học phí: Từ ngày thông báo đến hết ngày 05/11/2017.

Sinh viên đối chiếu:(1) số môn học đăng ký, (2) số tiền học phí phải nộptheo môn học đã đăng ký, (3) mã sinh viên -họ tên -ngày sinh, (4) lớp học gốc, (5) Các thông tin khác: Bằng kép, ngoài ngành, học lại, học cải thiện, Miễn, Giảm…

Nếu có thông tin nào chưa đúng, đề nghị liên hệ với phòng đào tạo và phòng Kế hoạch tài chính(Mail:khtc_kt@vnu.edu.vn với TIÊU ĐỀ bắt đầu là: 2017-2018 HOC PHI KY I) để hoàn thiện trong thời gian trên.

Quá thời hạn trên, nếu Trường không nhận được phản hồi từ sinh viên, coi như số thu và các thông tin khác của sinh viên không phải điều chỉnh.

5. Nộp học phí:

5.1. Hình thức: thu học phí tự động qua ngân hàng BIDV.

5.2. Cách nộp: Sinh viên nộp tiền tương ứng với tổng số học phí phải nộp vào tài khoản của sinh viên mở tại BIDV, đã đăng ký nộp học phí tự động. Ngân hàng sẽ tự động thu học phí trong khoảng thời gian thu tại Mục 5.3. dưới đây. Ngân hàng chỉ thu đúng số tiền học phí, số tiền còn lại vẫn trong tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng.

(Sinh viên lưu ý, số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền HỌC PHÍ + 100.000 đ)

5.3. Thời gian thu: dự kiến thu từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 10/11/2017.

5.4. Thời gian đối chiếu, chốt kết quả thu học phí: dự kiến từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí khi Ngân hàng thu được tiền học phí từ tài khoản của sinh viên đăng ký chuyển sang tài khoản thu học phí của Trường.

Sinh viên được ghi nhận là nộp học phí đúng hạn khi nộp học phí trước ngày 11/11/2017

Đến hết ngày 10/11/2017, tất cả sinh viên chưa được thu học phí phải có trách nhiệm tự kiểm tra, phản hồi những vướng mắc, lý do chính đáng về Phòng kế hoạch tài chính (Mail: khtc_kt@vnu.edu.vn) để được hỗ trợ. Các phản hồi của sinh viên về học phí phải được gửi và giải quyết để hoàn thiện học phí trước ngày 17/11/2017.

5.5. Quyết toán đợt thu: Danh sách những sinh viên chưa thu được học phí (nếu có) tính đến hết ngày 17/11/2017 sẽ được thông báo, và gửi Phòng Đào tạo để xét thực hiện theo quy chế.

6. Chứng từ thu: Sinh viên nhận biên lai thu học phí theo lớp thông qua lớp trưởng khi có thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính sau khi kết thúc đợt thu.

 
Chi tiết thông báo các em xem tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn