Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 2078 /TB-ĐHKT

                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy và hệ chính quy - Chương trình bằng kép đợt tháng 9/2017

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/20070QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đào tạo cử nhân chính quy (tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch) và sinh viên Chương trình đào tạo bằng kép về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2017 như sau:

1. Điều kiện tốt nghiệp:

- Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình bằng kép: trong thời gian học tập tối đa của khoá học ngành học thứ nhất);
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,00 trở lên. Riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,50 trở lên;
- Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B1 đối với các chương trình đào tạo chuẩn, bằng kép, ngành 2; đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và đạt chuẩn trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 đối với chương trình chuẩn quốc tế.
 
* Lưu ý: Sinh viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn trình độ tiếng Anh (trừ sinh viên học ngành 1 là ngành tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ) theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 mới được xét tốt nghiệp. Riêng đợt xét tốt nghiệp tháng 3/2016 do trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên thời hạn nộp đơn và chứng chỉ tiếng Anh được gia hạn chậm nhất đến hết ngày 13/02/2017.
- Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất;
- Đạt các chứng chỉ kỹ năng mềm theo quy định của Quy chế đào tạo;
- Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình bằng kép và ngành 2).

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp:

            2.1. Đối với hệ chính quy:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);
- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn Giáo dục quốc phòng): 01 bản sao công chứng;
- Chứng chỉ Giáo dục thể chất (hoặc Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học môn Giáo dục thể chất): 01 bản sao công chứng;
- Chứng chỉ Kỹ năng mềm: 01 bản sao công chứng;
- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp;
- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản phô-tô.

            2.2. Đối với hệ chính quy - Chương trình bằng kép:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);
- Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);
- Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);
- Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;
- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2;
- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản phô-tô.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

- Thời gian: từ ngày 21/8/2017 đến ngày 28/8/2017 (trong giờ hành chính)
- Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp được công bố trên website của Trường ĐH Kinh tế.

5. Liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Địa chỉ: Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

      Điện thoại: 04.3 754 7506 (máy lẻ: 305, 315) Website: http://www.ueb.edu.vn

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

   - Các khoa, Viện QTKD (để t/b cho SV);

- Sinh viên (để t/h);
- Lưu: VT, ĐT, N(8).

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn


Các em sinh viên tải toàn bộ thông báo tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn