Thư viện Web Mail Liên hệ
   
 
 
 
Loading...
Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: /ĐHKT-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”

năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 5/1/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Công văn số 2186/HD-ĐHQGHN ngày 06/07/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2017-2018;

Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017 - 2018 như sau:

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 25 và 26/8/2017.

2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

 
Chi tiết thông báo các em sinh viên xem tại đây.

Các tin khác
 
 
 
 
free stats Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Email: fibe_ueb@vnu.edu.vn
Website: fibe.ueb.edu.vn